Nákup – likvidácia odpadového plastu na spracovanie

NÁKUP – LIKVIDÁCIA ODPADOVÉHO PLASTU NA SPRACOVANIE

 • Komunálny plastový odpad (post – consumer) – plastový odpad na báze polyméru PE, najčastejšie sa jedná o plastové fólie, odnosné tašky, plastové obaly,
 • technologický plastový odpad (post–industrial) vzniká pri výrobnej činnosti: odrezky, nepodarky alebo je to odpad z priemyselných obalov.

Zloženie plastov na spracovanie katalytickou depolymerizáciou
Jedinou surovinou, ktorej spracovanie v zariadeniach je prípustné, sú polyolefínové plastové hmoty, ako sú polyetylén (PE) a polypropylén (PP), ktoré môžu byť aj znečistene olejovymi výrobkami, prípadne ináč kontaminované.

Polyetylén (-CH2-CH2-)n – priemyselné označenie (PE)

 • high density PE – označované ako HDPE – vysokohustotný, číselný kód 02 (puzdrá na filmy do fotoaparátov, umelohmotné nádoby (z kefírov, jogurtov, tvarohu), obaly z čistiacich prostriedkov (napr. obaly zo šampónov, sprchových gélov, tekutých mydiel, vrchnáky na plastové fľaše),
 • low density PE – označované ako LDPE – nízkohustotný, číselný kód 04 (fólia na mäkké potravinárske obaly, nákupné tašky, vrecia na odpadky),
 • linear low density PE – označované ako lineárny nízkohustotný LLDPE.

Polypropylén (-CH2-CH(CH3)-)n – priemyselné označenie (PP), číselný kód 05

 • ataktický,
 • izotaktický,
 • syndiotaktický.

Plasty využívané ako surovina v procese katalytického rozkladu musia spĺňať štyri nižšie uvedené požiadavky:

 • vlhkosť suroviny – max. 5% hmotnosti surovinovej náplne,
 • minerálne znečistenie (piesok, prach, sklo, drobné kovové prvky) – max. 5% hmotnosti surovinovej náplne,
 • obsah mäkkých fólií v surovinovej náplni- min. 30% ,
 • povoľuje sa maximálne množstvo drveného plastového odpadu najviac 30% zo surovinovej náplne.

Použitý technologický proces umožňuje spracovanie plastov rôznej farby, s potlačou a hliníkovým naprašovaním. Pomer zmesi polypropylénu s polyetylénom nie je limitovaný.  Odporúčajú sa plasty s plochou, ktorej rozmery nepresahujú 100 x 100 cm. Všetky nečistoty, vrátane vody, ktoré významne znižujú výrobnú schopnosť zariadenia, a maximálne celkové znečistenie vstupnej suroviny nesmú prekročiť 10% celkovej hmotnosti surovinovej náplne vrátane max. 5% vody. Dodávateľom vstupnej suroviny pochádzajúcej zo separácie komunálneho odpadu sú spoločnosti realizujúce zber odpadových plastov a komunálneho odpadu. Tieto spoločnosti prevádzkujú strediská na triedenie komunálneho odpadu, kde dochádza k separácii jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. V týchto triediacich strediskách sú oddelené plasty využiteľné pre navrhovanú činnosť (PE,PP). Kvalita triedenia a teda aj kvalita dodávanej vstupnej suroviny pre technológiu je súčasťou zmluvných podmienok.

Súčasťou zmlúv o odbere je presná špecifikácia odoberaných plastových odpadov (výhradne PE, PP), ich kvality (rozmery, minerálne znečistenie, vlhkosť atď.) a spôsobu ich prepravného balenia.
Súčasťou pracovného postupu pri príjme a triedení vstupnej suroviny je vizuálna kontrola zloženia odpadu a kontrola  sprievodnej dokumentácie k preberanému odpadu pri každej dodávke odpadu. Následná vizuálna kontrola a do triedenie odpadu sa vykoná pri dávkovaní odpadu do reaktorov. Súčasťou pracovného postupu pri príjme a triedení vstupnej suroviny je kontrola zloženia vstupnej suroviny nejednoznačného zloženia pomocou prenosného spektrometra alebo iného analyzátora chemického zloženia vstupného plastu.

02 01 04 – odpadové plasty(okrem obalov)
07 02 13-  odpadový plast (z výroby a spracovania plastov)
12 01 05  -hobliny a triesky z plastov
15 01 02- obaly z plastov
16 01 19- plastové odpady pochádzajúce zo spracovania starých automobilov
16 02 16- plastové odpady z elektrických a elektronických zariadení
17 02 03- plasty
20 01 39- plasty (vyseparované z komunálneho odpadu)