Likvidácia plastového odpadu PP, PE, HDPE, LDPE

AKÉ PLASTY JE MOŽNÉ RECYKLOVAŤ?

Jedinou surovinou, ktorej spracovanie v zariadeniach je prípustné, sú polyolefínové plastové hmoty, ako sú polyetylén PE a polypropylén PP. Viac informácií nájdete v pdf súbore Špecifikácia plastov pre technológiu.

.

Druhy umelých hmôt, ktorých spracovanie je prípustné.

Jedinou surovinou, ktorej spracovanie v zariadeniach je prípustné, sú polyolefínové plastové hmoty, ako sú polyetylén (PE) a polypropylén (PP).
Označenia používané dodávateľmi polyolefínov na európskom trhu:

Umelá hmota

Polyetylén (-CH2-CH2-) n – priemyselné označenie (PE)

  • high density PE – označované ako HDPE – vysokohustotný, číselný kód 02
  • low density PE – označované ako LDPE – nízkohustotný, číselný kód 04
  • linear low density PE – označované ako lineárny nízkohustotný LLDPE

Polyetylén vzniká polymerizáciou etylénu. Je pružný, voskovitý, transparentný, termoplastický. Pod vplyvom slnečného žiarenia a vlhkosti stráca pružnosť. Využíva sa na výrobu obalov a igelitových vreciek, izoláciu káblov a drôtov, výrobu kyselinovzdorných potrubí, fliaš, hračiek a celého radu predmetov do domácnosti.

Polypropylén (-CH2-CH(CH3)-) – priemyselné označenie (PP), číselný kód 05

  • ataktický
  • izotaktický
  • syndiotaktický

Polypropylén vzniká polymerizáciou propylénu. Pri vysokej teplote a vplyvom kyslíka sa postupne rozkladá. Vyznačuje sa veľmi nízkou absorpciou vody a priepustnosťou. Pre vysokú mechanickú, chemickú a tepelnú odolnosť sa využíva na výrobu obalov napr.: na chemikálie, potravinárske výrobky, používa sa v stavebníctve, elektronike a v ďalších priemyselných odvetviach.
Syntetické polyméry – na rozdiel od biopolymérov – nevznikajú prirodzenou cestou, ale v plnom rozsahu sa získavajú z chemických zlúčenín zložených z malých základných častíc, tzv. monomérov. Syntetické polyméry sú základnou (hoci obvykle nie jedinou) zložkou mnohých hmôt, ktorých existencia by bez nich nebola možná.

Symboly materiálov na recykláciu

Symboly materiálov na recykláciu

Symbol

Ukážkové fotografie umelých hmôt používaných pri spracovaní katalytickou depolymerizáciou.

Umelá hmota

plasty1

Základné užitočné informácie za účelom zjednodušenia identifikácie plastov.

UPOZORNENIE!!!
Vodný kúpeľ umožňuje klasifikáciu plastov z hľadiska vhodnosti na spracovanie  v zariadení. Ak plasty „plávajú”, čo znamená, že ich hustota je menšia ako 1000 kg/m2, môžu sa spracovávať. Ak sa plasty „topia”, čiže ich hustota je väčšia ako 1000 kg/m2, nemali by sa spracovávať v PCP 700.

Predpríprava suroviny
Surovinová náplň si nevyžaduje žiadne rozomieľanie pred naložením do plniaceho hrdla. Okrem pevných hranatých kusov s plochou viac ako 20 cm, ako sú napr.: nárazníky automobilov, skrinky, počítačové skrine, bandasky a iné predmety tohto typu.

Potreba surovín na predpokladanú výkonnosť procesu
Potreba surovín je približne 600 – 700 t mesačne a závisí od kvality získavaných odpadov. Platí zásada: čím je vstupná surovina čistejšia, tým je väčšia spracovateľská kapacita, lepšie koeficienty spracovania.

Potenciálne zdroje zásobovania surovinami
Potenciálnymi zdrojmi zásobovania odpadovými plastmi môžu byť: triediarne komunálneho odpadu umiestnené priamo na skládkach, podniky, ktoré vo svojich technologických procesoch využívajú polyolefínové polyméry, a takto generujú povýrobný odpad, špecializované firmy, ktoré sa zoberajú obchodovaním s odpadovými plastmi.

Skladovanie a uschovávanie surovín
Odporúča sa, aby boli suroviny po predbežnom vytriedení dovážané v balíkoch. Tieto suroviny by sa mali uskladniť a následne uschovávať v suchom, zastrešenom a odvetrávanom sklade, čo zaistí ich sušenie. Odporúča sa mať v sklade kanalizačnú prípojku spolu s lapačom tukov a separátorom uhľovodíkov.