Profil spoločnosti

Firma PWR – plastic waste recycling, a.s., sa zaoberá výrobou plynových olejov, ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolifénov. Technológia termokatalytického spracovania odpadových plastov spočíva v spracovaní PE a PP odpadového plastu na tekuté uhľovodíky metódou katalytickej depolymerizácie. Počas tohto procesu vznikajú tekuté a plynné uhľovodíky – benzíny a nafta – vykurovací olej. Získaný produkt sa spracuje na komponenty, ktoré majú identické alebo podobné vlastnosti ako minerálne oleje, a používajú sa ako zložka tekutých palív, materiál pre ďalšie spracovanie v petrochemickom a chemickom priemysle ako vykurovacie oleje a/alebo ako riedidlá a rozpúšťadlá .

Použitý technologický proces umožňuje spracovanie plastov rôznej farby, s potlačou a hliníkovým naprašovaním. Výhodou spracovania touto technológiou je možnosť spracovania plastov, ktoré sú znečistené olejmi, ropnými produktmi alebo inými aj čiastočne toxickými látkami, alebo spracovanie a zhodnocovanie odpadových fólií, ktoré sú odpadom z technologických alebo logistických procesov, ktoré sú znečistené iným materiálom alebo procesom tak, že nie sú vhodné pre spracovanie granuláciou alebo iným obdobným spôsobom recyklácie. Výrobná prevádzka sa nachádza v Lučenci pričom disponuje všetkými potrebnými povoleniami pre nakladanie s plastovými odpadmi a pre nakladanie s minerálnymi olejmi a výrobky sa nachádzajú v colnom sklade.

Vyrobené palivá sú oslobodené od spotrebnej dane a zatriedené podľa úradného vestníka Európskej únie do kategórie s kapacitou:

  • katalytická frakcia ťažká, NK  č.: 27 10 19 43 CAS: 64742-91-2. Druhotné palivo. Používané označenia: Destiláty (ropné), parou krakované, krakovaný petrolej. Použitie: ľahký vykurovací olej, použiteľný ako palivo do motorov na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, alebo na ďalšie spracovanie v rafinériách.
  • ľahký vykurovací olej, NK č.: 27 10 19 62, je horľavá kvapalina s nízkou viskozitou s výhrevnosťou 42,83 MJ/kg. Bežnou aplikáciou je vyhrievanie väčších objektov v stavebníctve, poľnohospodárstve a v sektore služieb.
  • katalytická frakcia ľahká, NK č.: 27 10 12 90 CAS: 68476-46-0. Používané označenia:  uhľovodíky C3-11, destiláty z produktov katalytického krakovania, katalytický krakovaný benzín s nízkou teplotou varu, prípadne čistiaci benzín.
  • katalytická frakcia široká, NK č.: 27 10 19 99 CAS: 68131-05-5. Používané označenia: Uhľovodíkové oleje – procesné zmesky nešpecifikované. Použitie: Ďalšie spracovanie v rafinériách.

Produkčná kapacita zariadenia je cca. 550 – 600 t produktu mesačne, avšak spoločnosť má povolenie na zhodnocovanie odpadu v objeme 17.500 ton ročne, pričom má záujem v blízkej budúcnosti zvýšiť objem výroby.